بنده زهرا منیعات از استان خوزستان شھر خرمشھر ھستم، به علت علاقه‌ی زیادی که به آموزش و دبیری داشتم دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کردم. بنده علاقه‌ی فراوانی به آموزش و فرایند یاددهی و یادگیری دارم، کمک به دیگران یکی از ارزش های من به شمار می رود، در آن موقع که به دنبال فرصتی برای کمک به دیگران بودم با گروه آموزشی یادوین (یادگیری نوین) آشنا شدم.

به عنوان مشاور و مربی تحصیلی، دوران نوجوانی دوران رویا و آرزوست، درواقع ھمه‌ی ما انسان ھا برای ھدف وکاری معین پا به این گیتی نھادیم، در تمام عمر خود بطور آگاھانه یا نا آگاھانه ما به دنبال کشف این ھدف میباشیم، ھدف اغلب افراد در سنین نوجوانی و جوانی مرتبط به تحصیل و کار مورد علاقه خود فرد ھست، ھمانند فردی که ھدف دارد که وکیل شود و عدالت را بر پا کند. حال که برای رسیدن به ھر ھدفی باید با برنامه و منظم بود، موفقیت در کنکور دور از این ماجرا نیست و برای موفقیت در آن مهمترین پارامتر، برنامه درسی منطقی و در سطح دانش آموز است، که بتواند تمام نیازھای تحصیلی دانش آموز را پوشش دھد.

 

توضیحاتی در رابطه با برنامه ریزی

در ابتدا ساعات مطالعه بسیار منطقی و در سطح دانش آموز باشد، در این برنامه الزاما بین هر واحد 15 تا 20 دقیقه استراحت برای دانش آموز قرار داده شود، یک واحد ۳۰ دقیقه‌ای برای ورزش کردن، روزانه تست باید زده شود و تعداد تست بستگی به تواناییی دانش آموز دارد، شبانه یک واحد 15 تا 30 دقیقه برای مرور باید وجود داشته باشد تا مطالب خواندہ شدہ، فراموش نشود، این مرور باید از خلاصه نویسی ھایی از قبل نوشته شدہ باشد.

طرز خلاصه نویسی، اینگونه باید باشد که فعل (کرد، شد، است و…) نباشد مطالب به طور خلاصه‌ای نوشته شده باشد و دانش آموز باید بتواند با دیدن چند واژہ کل پاراگراف، جمله و… را به یاد بیاورد. برای روحیه‌ی دانش آموز خلاصه باید با رنگ ھای متفاوت و قشنگ، نگاشته بشود و حتی رسم تصاویر مطالب مھم بسیار مفید است،

انواع تست:

تست آموزشی:
این نوع تست مستقیم پس از مطالعه درس زدہ می شود و برای یادگیری بھتر مطالب آموخته شده به کار میرود.

تست آزمایشی:
این نوع تست اغلب با آزمون ھای آزمایشی صورت میگیرد و ھدف از آن آزمون میزان یادگیری دانش آموز می باشد.

تست زماندار:
این نوع تست که برای مدیریت زمان ھست، دانش آموز باید چند ماہ قبل از کنکور این نوع تست زنی را آغاز کند.

در این نوع تست باید دانش آموز درس ھایی را که تسلط کامل بر آنھا دارد را برگزیند که در تایم 30 دقیقه‌ای سه درس که بر آنھا تسلط دارد را انتخاب می کند و از ھر کتاب درسی از چند درس متفاوت تست میزند و این امر در زمانی معین باید صورت پذیرد.

در ابتدا راجع به ھدف سخن گفتیم اھداف ما به طور کلی به سه دسته: اھداف کوتاہ مدت، اھداف میانی و اھداف بلند مدت ھست، ( که در تست زنی نیز این امر مشھود است) به طور مثال در دوران کنکور: اھداف کوتاہ مدت ما ھمان موفقیت در آزمون ھای آزمایشی، اھداف میانی، قبولی در کنکور و اھداف بلند مدت ھم تبدیل به یک معلم موفق، وکیل موفق، یا یک روانشناس موفق است. اھداف کوتاہ مدت در دوران کنکور از اھمیت ویژہ‌ای برخوردارند، زیرا باعث حفظ انگیز‌ه‌ی دانش آموز تا آزمون اساسی که ھمان کنکور است میشوند.

ھمچنین آزمون ھای آزمایشی که ھر دو ھفته یک بار برگزار میشود و دارای رتبه و تراز ھست و به ما در سنجیدن میزان یادگیری دانش آموز و میزان ھوش ھیجانی دانش آموز، مدیریت وقت او و از ھمه مھمتر شبیہ سازی برای آزمون نھایی است کمک میرساند. پس از دادن این آزمون توسط دانش آموز به مرحله مھمتر که تحلیل آزمون دادہ شدہ است میرسیم. این مرحله از خود آزمون نیز مھمتر است، چرا؟ زیرا در این ازمون نقاط ضعف و قوت دانش اموز برای خود دانش اموز و نیز مشاور او روشن میشود و پس از آن طبق دستاورد برنامه ریزی برای بھبود نقاط ضعف و در واقع قویتر کردن نقاط قوت، صورت میپذیرد. ما دوران جمع بندی داریم که اغلب در خرداد ماہ برگزار میشود. در دوران جمع بندی زمان جمع بندی بستگی به میزان یادگیری، مطالعہ و توانایی دانش آموز است

چند نکته در این دوران مھم است که به آن اشارہ میکنیم:

اول اینکه در این دوران تمرکز ما بر نقاط قوت ما میباشد؛ کلاس ھای درسی به غیر از کلاس تست زنی و مھارت ھای تست زنی تعطیل. تجربی سازی کنکور ھای سراسری و شرایط حضور در آن نکته‌ی بسیار مھم این است که در دوران جمع بندی مطالبی که تا به حال مطالعه نشدہ یا در آن ضعیف ھستیم نباید مطالعه شود زیرا باعث افزایش استرس و کمبود اعتماد به نفس میشود. مشاور در واقع ھمانند یک ھمراہ و ھمسفر با دانش آموز عمل میکند، ھرموقع که انگیزه‌ی دانش آموز کاسته شد باید او باسخنانش این انگیزہ را از نو بوجود آورد. ما در مشاورہ در واقع از طرف مشاور به دانش آموز، در حال انتقال پیام ھستیم، در واقع مشاور با توجه به سطح علمی، علمی را که در اختیار دارد به دانش آموز خود منتقل میکند، در فرایند انتقال پیام، مھمترین پارامتر برقراری ارتباط مناسب است. چنانچه این ارتباط برقرار نشد، به علت نداشتن تمایل گیرندہ که در این جا دانش اموز است، یا حتی فرستندہ که در این جا مشاور، این پیام منتقل نمی شود؛ پس باید در اولین جلسه مشاورہ‌ای، مشاور تلاش کند که با دانش اموز ارتباط مناسبی را برقرار کند.

خودشناسی از دید خانوم زهرا منیعات

یکی از تو صیه ھای رتبه ھای برتر کنکور سراسری این است که قبل از درس خواندن وقت بگذارید و خودتان را بشناسید، به طور مثال دانستن اینکه از کدام روش شنیداری، دیداری، نوشتاری یا خواندنی بھتر مطالب را یاد میگیریم بسیار مھم است تا بتوانیم از ھمان اثر موثر در ما بھرہ ببریم. نکته قابل توجه این است که باید ھر درسی در زمان خاص خودش مطالعه شود، در برنامه درسی باید جایگاھی برای مطالعه درس روز ( درسی که در برنامه درسی مدرسه دانش آموز قرار دارد) داشته باشیم این کار باعث تسلط ھر چه بیشتر دانش آموز به درس ھای خود میکند.

خواب کافی و باکیفیت:

خواب کافی در ھر زمان و مکانی مھم است، دانش آموز باید عادت کند (ذھن برای عادت کردن به یک امر حداقل به 60 روز نیاز دارد) که سر ساعتی معین به خواب برود و در ساعتی مشخص بیدار شود. این دو نکته‌ای که اگر رعایت شوند ممکن است شما را به یک رتبه برتر تبدیل کنند. رمز موفقیت تمام افراد موفق را اگر مطالعه کنید به یک چیز می رسید، تعھد یک فرد عادی که دارای یک برنامه خوب باشد. به راستی که می تواند یک نابغه بی برنامه را شکست دھد. اگر فرد نسبت به برنامه خود تعھد نداشته باشد این برنامه رو انجام نمی دھد. زیرا لزومی برای انجام آن نمیبیند پس یکی از ویژگی ھایی کہ یک کنکوری باید داشته باشد این است که فرد متعھدی باشد.

گزارش کار:

اگر روزانه کارھایی که انجام دادہ‌ایم را یادداشت کنیم، ما در واقع ھر روز درحال حساب و کتاب ھستیم و میدانیم کجا قرار داریم در واقع کنکور یک فضای رقابتی است، اما در این فضا مھم نیست که دیگران کجا قرار گرفته‌اند، مھم این است که آگاہ باشیم ما کجا قرار داریم. این گزارش کار به ما کمک میکند که بدانیم کجا ھستیم و برای پیشرفت باید چه کنیم.

تمرکز:

اکثر داوطلبان در ھنگام کنکور با مشکل حواس پرتی رو به رو میشوند، حواس پرتی در واقع چیزی جز تمایل ذھن به فعالیت نیست، ذھن انسان ھمیشع تمایل دارد درگیر و مشغول باشد و چنانچه کاری که الان در حال انجام است این درگیری را ایجاد نکند ذھن به دنبال جایگزین میگردد واینگونه است که حواس ما پرت و تمرکز ما کم میشود.

چرا تمرکز ما کم است ؟

  • خواب ناکافی
  •  تغذیه‌ی نا سالم
  • قرارگرفت در عوامل حواس پرتی
  • داشتن حالت استرس یا اظطراب

راہ حل ھاییی برای افزایش تمرکز ارائه شدہ از جمله طرح سوال پیش از شروع درس خواندن، یا قبل از اینکه شروع به مطالعه درس جدید کنید چند عدد تست از ھمان درس بزنید، آنگاہ در تمام زمان مطالعه درس، ذھن شما درگیر است زیرا به دنبال پاسخ سولاتش میگردد پس درگیری اتفاق می افتد.

تندخوانی

فکر و ذھن ما قادر است در ھر دقیقه ھزاران کلمه را ازخود عبور دھد ھنگامی که کندخوانی میکنیم در واقع ذھن جای اضافی پیدا میکند و ناچار برای پر کردن این جای خالی به چیزھای دیگر خود را درگیر کردہ حواس ما پرت میشود
در واقع یک مشاور وظیفه دارد تمام این مطالب و حتی بیشتر ھمراہ راہ حل برای داوطلب خود بیان کند تا در آخر دانش آموز به ھدف خود برسد و موفق شود.

زھرا منیعات