رزومه آقای علی حسینی سارانی

دارای مدرک کارشناسی ارشد: روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز رتبه 47
و مدرک کارشناسی: علوم تربیتی دانشگاه شیراز

مهارت ها:
1-رواندرمانی برای اختالالت افسردگی، وسواس فکری و عملی، اختالالت اضطرابی کاربرد در زمینه مشاوره تحصیلی: با توجه به شیوع باالی این اختالالت به خصوص اختالل افسردگی و اختاللت اضطرابی و از طرفی دیگر عدم دسترسی همه اقشار به خدمات درمانی، این مهارت می تواند به حل این قبیل مشکالت در دانش آموزان کمک کند و به بهبود کارکردهای روانی، ارتباطی، تحصیلی گردد.
2-سنجش هوش کودکان و بزرگساالن
کاربرد در زمینه مشاوره تحصیلی: بر اساس تقسیم بندی هوش وکسلر تحت عنوان دو زیر گروه کلی کالمی و عملی تقسیم میشود. سنجش و شناخت دانش آموزان در هر یک ازین گروه ها و زیرگروه ها می تواند به ارایه خدمت مشاوره ای بهتر و مفید تر در زمینه انتخاب رشته به دانش آموزان منجر گردد.
3-سنجش شخصیت
کاربرد در زمینه مشاوره تحصیلی: یکی از نکاتی که معموال در بحث مشاوره انتخاب رشته دانش آموزان کنکوری مورد غفلت قرار گرفته است به نحوی که بسیاری از دانشجویان بعد از چند سال در دانشگاه متوجه می شوند که اصال عالقه ای به رشته ای که مشغول به تحصیلی هستد ندارند. در این خصوص سنجش خصایص شخیصیتی و بررسی اینکه این ویژگی با رشته تحصیلی مورد نظر همخوانی دارند یا نه می تواند با انتخاب دقیقتری برای داوطلب همراه باشد.
4-مشاوره شغلی
5-مشاوره پیش از ازدواج
6-مهارت کار با نرم افزارهای ارایه مطلب از جمله ورد، پاورپورینت،اکسل و…
7-مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته روان شناسی بالینی
8-تدریس آموزش آزمون های هوشی در سطح کارشناسی رشته روانشناسی
9-تدریس و آموزش آزمون های شخصیت در سطح کارشناسی رشته رواننشاسی
————————————————————————————-

 سوابق شغلی آقای علی حسینی:

  1. مشاور مجموعه آموزشی یادوین
  2. مشاور و رواندرمانگر در مرکز مشاوره دانشگاه شیراز
  3. مشاور و روان درمانگر در بهزیستی
  4. روان سنج در کلینک های خصوصی
  5. مشاوره و روان درمانگر در طول خدمت سربازی به عنوان سرباز مشاور پادگان
  6. مشاور تحصیلی در موسسه قلم چی
  7. همکاری با اداره زندان ها در امور تحصیلی

مقدمه ای بر مشاوره تحصیلی از زبان آقای علی حسینی

از دوره کودکی ،انسان برای بقا و سالمت خود نیازمند راهنمایی والدین است و پس از آن نیازهای ایمنی، تعلقبه دیگران احترام و شان اجتماعی، زیباشناختی، یادگیری و فهمیدن جلوه گر می شود. تحقق این همه نیازهایانسان با ارائه راهنمایی از سوی دیگر افراد آگاه امکان پذیر است. نیاز به دانستن و فهمیدین در دوره کودکیعموماً بسیار قوی تر از دوره های دیگر است زیرا کسب علم و دانش در این دوره آغاز . می شود. در این دورهمیتوان با ارائه راهنمایی درست ، علمی و به موقعه بر سرعت یادگیری علمی افزود و طوری رشد و تحصیلکرد که کودکان همیشه در زندگی شیوه جستجوگری پیشه کنند و بدانند که در این راه برای تکمیل اطالعاتناقص خود از چه منابعی و چه کسانی راهنمایی بخواهند. در دوره نوجوانی و جوانی نیز راهنمایی و مشاوره بهدانش آموزان در حل مشکالت خصوصی، عاطفی، رفتاری و ارتباطی با خانواده و افراد جامعه خدماتی را عرضه می دارد. ارائه این خدمات به آنان توانایی می دهد تا در زمینه تصمیم گیری روابط خانوادگی مهارتهای اجتماعی وشیوه زندگی وراه حلهای علمی و منطقی بیابند. در ایران، برنامه راهنمایی و مشاوره با راهنمایی و مشاوره تحصیلی آغاز شد و از سال 1337 تمهیدات و برنامه ریزی های الزم انجام گرفت و در مهرماه 1350 مشاوره تحصیلی اجرا شد. در راهنمایی تحصیلی به دانش آموز در انتخاب رشته تحصیلی مواد درسی و یا حلمشکالت تحصیلی کمک می شود. در ایران و پاره ای از کشورهای پیشرفته در مدارس مواد درسی انتخابی وجود دارد و دانش آموز بر حسب عالئق و استعداد های خود در جهت طرح ریزی آینده اش به انتخاب می پردازد، با توجه به این که گزینش مناسب مواد درسی و یا رشته تحصیلی نهایت اهمیت را دار است لذا مشاوران تحصیلی باید در این زمینه، با در نظر گرفتن استعدادها، عالئق و خصوصیات دانش آموز و با آگاهی کامل از رشته ها و مواد درسی مدارس، او را در تصمیم گیری و انتخاب مناسب یاری دهند . راهنمایی و مشاوره تحصیلی مقدمۀ راهنمایی حرفه ای است و باید با توجه به عالئق و استعدادهای شغلی دانش آموز انجام گیرد. بدیهی است هر نوع هدایت حرفه ای نیز بدون در نظر گرفتن وضع تحصیلی فرد نادرست و زیان آور خواهد بود. اجرای آموزش همگانی در دوره های ابتدایی و متوسطه و تنوع رشته های تحصیلی در دانشگاه ها و پایان دوره متوسطه دوره های پیش دانشگاهی و آموزشهای حرفه ای در رشته های متنوع از یک طرف و تفاوتهای فردی از نظر ،هوش استعداد و عالئق از سوی دیگر، ایجاب کند که خصوصیات فردی با خصوصیات تحصیلی
انطباق یابد و به دانش آموزان در انتخاب واحد های درسی، رشته های تحصیلی و حل مشکالت تحصیلی کمک شود.

مشاور تحصیلی چه کسی است ؟

مشاور تحصیلی کسی است که در راستای بهبود وضعیت و ارتقای سطح دانش آموزان در آزمون های مهم و سرنوشت ساز دانش آموز
مانند آزمون سراسری یا دیگر آزمون های علمی تالش می کند. در این جهت به دانش آموزان کمک می کند که از وقت ، استعداد و
منابع در دسترس خود به بهترین نحو ممکن استفاده کنند و به نتیجه برسند. از دیگر وظایف مشاور تحصیلی برنامه ریزی شخصی
برای هر دانش آموز است که این برنامه درجه اول مطابق با شرایط زندگی و منابع دانش آموز مورد نظر باشد و در درجات بعدی
بتواند در زمان مشخص دانش آموز را به موفقیت دلخواهش برساند و در مسیر پیشرفت تحصیلی به دانش آموز کمک کند.
آنچه که مشاور تحصیلی برای شما انجام می دهد.
هر مشاور تحصیلی برای شما برنامه ای فراهم می کند که نیازهایی را در شما برطرف می سازد . ما به چند
نمونه از آن ها اشاره می کنیم:
 روش های یادگیری: کمک به دانش آموزانی که مشکالتی در مورد روش مطالعه دارند.
 انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه: انتخاب رشته متناسب با ویژگی های هوشی و شخصیتی منحصر
به فرد هر دانش آموز.
 افزایش تمرکز و کاهش حواس پرتی: با استفاده از روش هایی همانند مطالعه با انگشت به افزایش
توجه و تمرکز کمک می کنند.
 مدیریت زمان: آموزش برنامه ریزی شخصی به دانش آموز.
 کاهش استرس: استفاده از فنون متنوع در راستای کاهش استرس به خصوص اضطراب امتحان.
 تنظیم خواب: ارایه توصیه ها و نکات الزم همانند انجام فنون ذهن آگاهی و ارام سازی قبل از خواب.
 افزایش اعتماد بنفس: بهبود اعتماد به نفس با روش هایی همانند افزایش انگیزه.
 روش های خالصه برداری:
 تند خوانی: موجب مطالعه بیشری از مطالب در زمان کمتری می گردد
 برنامه تحصیلی:
 اصالح مکان مطالعه: راهنمایی در خصوص

فواید مشاور تحصیلی در تحصیل و تاثیر آن بر روی کنکور

1-موفق بودن در تحصیل

دستاوردهای آموزشی کودکان در طول تحصیل آن ها ، نگرانی عمده بسیاری از والدین است که سعی در بهبود عملکرد تحصیلی فرزندان خود دارند . شاید تصور کنید موفقیت در مدرسه بسیار با IQ فرد ارتباط دارد، اگر چه شما تا حدودی درست می گویید ، اما این همه کار نیست . هوش عالی ، در کودکی سبب درک بهتر می شود اما در دانشگاه و در مدرسه تنها عامل موفقیت نخواهد بود و مشاوره تحصیلی کنکور این را ثابت می کند. زیرامشاور تحصیلی به عنوان یک متخصص به دانش آموز کمک می کند که از هوش خود بهره مناسبی را ببرد. به عالوه در سایر زمینه های فردی و اجتماعی به دانش آموز رهنمودهایی را ارایه می کند که در مجموع موجب ارتقای سطح زندگی فرد می گردد.

2-بهبود مهارت های ارتباطی
روابط اجتماعی از بدو تولد تا مرگ نقش مهمی در سطح یادگیری افراد دارد و اهمیت آن فراتر از تخیل است. به نحوی که مطالعات در این زمینه نشان می دهد که تغییرات روابط دوستانه نوجوانان آینده آن ها را تعیین می کنند و روابط دوستانه نوجوانان ممکن است در آینده منجر به موفقیت یا شکست در زندگی فرد شود. در این زمینه مشاور تحصیلی می تواند به عنوان یک مربی و مشاور عمل کند و دانش آموز را در مسیر صحیح روابط هدایت کند که این امر خود موجب بهبود وضعیت تحصیلی و سایر ابعاد زندگی نوجوانان می گردد. لز طرفی دیگر آموزش روابط اجتماعی از سوی مشاور تحصیلی به عنوان یک اکسیر معجزه آسا برای بهبود عملکرد دانش آموزان محسوب می شود و این آموزش ها می تواند منجر به توسعه مهارت های ارتباطی و کاهش استرس شود. بدون شک مشاور تحصیلی بدون توجه به خانواده دانش آموز و دانشجو موفقیت چندانی در امر مشاوره دانش آموزان خود کسب نخواهد کرد .

3-بهبود عملکرد خانواد در مسیر تحصیل دانش آموزان
خانواده و والدین نقش بسزایی در پیدایش افت تحصیلی یا موفقیت تحصیلی و شغلی آنها دارند. خانواده سرعت دانش آموز را در رسیدن به اهداف تحصیلی تنظیم می کند . خانواده های بدون انگیزه ، بدون اطالع و
غیرفعال موجب کاهش سرعت دانش آموزان با استعداد می شوند. حاال در فرآیند مشاوره تحصیلی ، لزوم انجام مشاوره با والدین اهمیت خاصی پیدا می کند . مشاور تحصیلی خانواده را از ویژگی ها و استعدادهای کمتر دیده شده فرزندشان آگاه می سازد و مهارت های الزم برای موفقیت او را به آنها می آموزد. مشاور تحصیلی همچنین به حل مسائل و مشکالت درون خانوادگی که می تواند باعث بروز افت تحصیلی دانش آموز شود ، کمک بسزایی می کند.

4-انتخاب رشته و راهنمایی شغلی
در این زمینه مشاورتحصیلی به دانش آموز کمک می کند با اطالع از ویژگی ها و شرایط خود ، رشته ها و شرایط جامعه تصمیم مناسبی در مورد انتخاب رشته تحصیلی اش اتخاذ کند. چنین فرآیندی چه در سال اول دبیرستان و برای انتخاب رشته تحصیلی دوره متوسطه صورت بگیرد و چه برای انتخاب رشته دانشگاهی تفاوت چندانی نمی کند . آشنایی مشاور با ویژگی ها و مقررات موجود مربوط به هر دوره ) متوسط یا دانشگاهی (
بسیار حائز اهمیت است. مشاور تالش می کند عالوه بر اینکه مراجع را از جنبه های مختلف هوشی ، استعداد و عالیق شناسایی کند بلکه این شناخت را با شناخت های خود دانش آموز درهم می آمیزد و با در نظر گرفتن مقررات بیرونی و شرایط ویژه جامعه اقدام به تصمیم گیری کند. ویژگی های خود دانش آموز که باید شناسایی شوند عبارتند از: میزان بهره هوشی، نمرات تحصیلی او، تعیین نقاط قوت و ضعف او در دروس مختلف، بررسی
عالیق و استعدادهای او در زمینه رشتهها و مشاغل. برای اینکار گاهی مشاور از آزمون هایی چون تست هوش، آزمون رغبت سنج و آزمون های سنجش استعداد کمک می گیرد .

5-آموزش شیوه صحیح مطالعه و روش بهتر سازی حافظه

برخی از دانش آموزان با وجود اینکه افت تحصیلی نشان نمی دهند ، اما ممکن است نیاز به آموزش شیوه های صحیح مطالعه و روش های بهینه سازی حافظه داشته باشند. در اینجا مشاور تحصیلی با آموزش چنین روش هایی به جلوگیری از اتالف وقت دانش آموز و باال بردن بهره وری او کمک می کند . برنامه ریزی برای مطالعه، رعایت اصول یادگیری در برنامه ریزی برای مطالعه ، رعایت ویژگی های حافظه های مختلف می تواند به
دانش آموز کمک کند تا روش مطالعه صحیحی داشته باشد و نتیجه بهتری کسب نماید.

6 -کاهش اضطراب امتحان:
اغلب افراد در جلسه امتحان و یا قبل از آن درجاتی از اضطراب را دارا هستند . داشتن مقداری اضطراب در
شرایط امتحانی کامال طبیعی و گاهی حتی ضروریست. چون موجب باال نگه داشته شدن سطح برانگیختگی
فرد شده و عملکرد او را بهبود می بخشد . اما در صورتی که میزان این اضطراب از حد طبیعی باال برود باعث
مختل شدن عملکرد فرد خواهد شد . بنابراین مشاورین تحصیلی تالش می کنند تا با استفاده از یکسو با
استفاده از فنون مختلفی از قبیلی درمان های شناختی و رفتاری و از طرف دیگر با افزایش اعتماد به نفس
دانش آموزان به کاهش سطح اضطراب دانش آموزان کمک کنند.
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور