شیوه مصاحبه فرهنگیان، فراجا و ارتش 

مصاحبه‌ی شغلی و روانشناختی که در مراجع ذی صلاح انجام می‌شود حائز رعایت نکاتی است که می‌تواند عرصه را بر بسیاری از داوطلبان مسدود کرده و مانع دستیابی متقاضیان به هدف شود.

تلاش ما در جهت برقراری ارتباط و تعامل با گزیشنگر باید موارد نام برده در ویدیو و فایل های دانلود رعایت کرد